Bilde av mann, barn, kvinne

Fjern fedrekvoten

Fedrekvoten er ingen hellig ku. I stedet for å krangle om far skal ha 10 eller 14 uker av foreldrepermisjonen, bør begge foreldre få en individuell rett til foreldrepermisjon.Senest denne uken kunne vi lese i Aftenposten At EU-domstolen slår fast at mors arbeidssituasjon kan ikke påvirke hvor mye permisjon far skal få. Erna Solberg og regjeringen bør verken høre på NHO, Knut Arild Hareide, opposisjonspartiene eller Høyremenn for pappaperm.

Alle kjemper for fedrekvotens lengde. Men nå må vi tørre, tross alle de beste intensjoner, å slippe fedrekvoten. Den har gjort nytta si. Dagens genererasjon unge foreldre kan takke APs daværende likestillingsminister Grete Berget for at hun innførte en egen fedrekvote i 1993.

Den har vært en suksess. Det store flertallet av menn bruker i dag muligheten til å være sammen med egne barn. Fedrekvoten har bidratt til en viktig frigjøringsprosess. Det er vanlig at fedre velger å være hjemme og mødre velger å jobbe selv med småbarn i huset.

Tross fremskritt, er det det likevel ofte økonomien som bestemmer mange familiers valg. Og i de fleste familier er det kvinner som tjener minst. Mor blir hjemme og far jobber overtid.

Dette «valget» har kanskje ikke så store konsekvens for den enkelte familien der og da. Men legger vi til grunn at de fleste kvinner og menn velger slik — i sum — så fortsetter vi å feilaktig tenke at far fortsatt er hovedforsørger og mor hovedomsorgsperson i familien. Det gjør vi helt automatisk og gir grobunn til diskriminering.

Alle kvinner kan potensielt rammes av diskriminering fra sin arbeidsgiver fordi de er kvinner og knyttes automatisk til morsrollen. Graviditetsdiskrimineringen av kvinner er stor i Norge. Og menn mister omsorgsmuligheter for sine barn. Så frigjøringen fra låste manns- og kvinneroller er ikke fullført med fedrekvoten. Den satt oss bare i gang med å bryte mønstrene. Det lykkes.

Men tiden er her nå for å begi oss ut på en ny etappe for å komme i mål med likestillingen. Vi trenger en mer feministisk politikk for at begge foreldre kan kombinere foreldreskap og arbeid på en god måte.

Vi trenger en reform av foreldrepengeordningen. Vi trenger å fjerne fedrekvoten. Vi trenger en politikk som legger til rette for flertallets av unge foreldres ønske om å dele omsorg for barn og arbeid likt seg i mellom.

Vi trenger en individuell rett til foreldrepermisjon slik Mathilde Fasting, prosjektleder i Civita, foreslo tidligere i år (15. april Dagbladet). En reform av foreldepengeordningen skal ikke være billig. Det skal koste å få likestilling. Dette vil være vel investerte milliarder. Ettersom det er mor som faktisk føder barn behøver ikke far fødselspermisjon.

Det er en selvfølge å ha en egen fødselspermisjon forbehold mor hvor lengde på denne er medisinsk forsvarlig. Men etter den første tiden etter fødsel, om vi virkelig vil likestilling, bør hver forelder bør få en egen individuell rett til 8 måneder permisjon automatisk.

Et velferdssamfunn forutsetter at samfunnets innsats er fokusert på barn og deres beste, uavhengig av om familien består av ett, to eller flere forsørgere og omsorgspersoner. Vi må også finne forsvarlige løsninger for barn som fødes inn i familier med konflikt og vold. Der de voksnes behov ikke er forenlig med barnas, må vi skape nye løsninger som styrker barns posisjon i samfunnet.

Til tross for at fedrene har siden 1978 hatt mulighet til å dele foreldrepermisjonen med mor, til tross for at fedrekvoten har endret menns bruk av foreldrepermisjonen, er det fortsatt i 2015 mødre som benytter seg av betalt foreldrepermisjon i langt større grad enn fedre. Det er riktig å fjerne fedrekvoten nå og innføre en ny ordning som frigjør menn og kvinner fra begrensende kjønnsroller en gang for alle.

Teksten ble publisert i Dagbladet 28. august 2015