Bilde av ensom mannsfigur

Hvordan forebygge selvmord

Torsdag 10. september er verdensdagen for selvmordsforebygging, en internasjonal markering. Denne dagen ønsker Feministisk initiativ å markere.Flere opplever økt forventningspress, en følelse av å ikke passe inn, og at de ikke mestrer det å leve. Stramme kjønnsroller hvor det forventes at menn ikke spør om hjelp eller snakker åpent om vanskelige følelser kombineres med krav om høy utdannelse, høye prestasjoner på jobb og forventing om å være sin egen lykkes smed. Derimot er selvmordsforsøk mer vanlig blant kvinner, men de har ofte lavere terskel for å spørre om hjelp. «Flink pike» idealet og økt kroppspress er noe av det som forårsaker suicidale tanker hos jenter.

Det nåværende fokuset i samfunnet på at det er de som er psykisk syk som tar livet sitt forhindrer fokus på andre grupper som tar livet sitt og andre bakenforliggende forhold. Det hindrer en bevissthet om de situasjonene hvor det er sosiale risikofaktorer som ligger bak. Forhold som kan virke sammen og forsterke hverandre. Det er derfor viktig å se på menneskets situasjon fra et interseksjonelt perspektiv.

Selvmord kan blant annet knyttes til ensomhet. Diskriminering i form av utestenging fra arbeidslivet eller andre sosiale arenaer kan føre til isolasjon og lave tanker om seg selv. Over lengre tid kan dette føre til suicidale tanker. Overgrep, vold, mobbing, stoff og alkoholmisbruk eller manglende aksept for egen legning kan være andre forhold.

En kjønnet problemstilling

Over 500 tar livet sitt i Norge hvert år. En selvmordsrate omtrent på nivå med resten av Europa. Norge har som en del av Verdens Helseorganisasjon (WHO) forpliktet seg å senke selvmordsraten med 10% innen 2020. For å nå dette målet må det klarere innsats til. I 2012 ble det registrert 515 selvmord i Norge, og året etter tok 554 mennesker livet sitt. Kjønnsfordelingen var på henholdsvis 369 menn og 146 kvinner i 2012 og 378 menn og 176 kvinner i 2013. Etter 65 årsalderen stiger risikoen for menn mens den synker for kvinner.

Det er høyere forekomst av depresjon blant kvinner, samtidig som risikoen for selvmord i 15-64 årsalderen er 2-3 ganger høyere for menn. Blant årsakene til dette kan vi finne at menn oftere velger mer dødelige metoder enn kvinner og fordi de blir sosialisert inn i et kjønnsrollemønster med et ideal som knytter maskulinitet til selvstendighet og handlekraft.

Det er en signifikant høyere selvmordsrate for menn med lav utdanning enn med høy utdanning, men vi finner ikke den samme forskjellen hos kvinner. Det er åtte ganger større forekomst av selvmord blant innsatte i fengsel enn resten av befolkningen.

Høyere forekomst hos LHBTIQA+-personer

Blant homofile og lesbiske er andelen som har forsøkt å ta sitt eget liv mer enn dobbelt så høy som for heterofile. Særlig blant de unge. Det er også flere ganger så stor risiko for at LHBTIQA+-ungdommer gjennomfører selvmordet, og særlig bifile skiller seg ut på selvmordsstatistikken. Blant kvinner ser vi at forekomsten av selvmordsforsøk er på hele 19% blant de bifile, mot 12% for lesbiske og 5% prosent blant heterofile. Blant mennene rapporterte 12% av de bifile mennene, 10% av de homofile mennene, og under 3% av de heterofile mennene om selvmordsforsøk.

Lite forskning, men forhøyet selvmordsfare blant innvandrere og asylsøkere

Økonomisk marginalisering og svekkelse av tidligere eksisterende familiebånd og sosiale nettverk kan føre til økt selvmordsrate for gruppen innvandrere og asylsøkere. Vi mangler oversikt over forekomst av selvmord i denne gruppen. Helsestatistikken, inkludert dødsårsaksstatistikken, inneholder ikke informasjon om innvandrerbakgrunn. I en dansk studie fant en at antall selvmordsforsøk var 3,4 ganger høyre blant asylbefolkningen. En gruppe som i tillegg til kulturelle utfordringer ofte har opplevd traumatiske opplevelser.  Det er derfor viktig å kartlegge selvmord og selvmordsforsøk for denne gruppen her også.

Ungdom i faresonen

I gruppen barn og ungdom er selvmordsforsøk og selvskading vanlig, men ikke selvmord. Blant 15 til 17 åringer er det 1 av 10 som rapporterer om selvmordsforsøk eller selvskading.  Dette er mest utbredt blant ungdom utsatt for overgrep. Barn med langvarig opphold på institusjon eller som mottar tiltak fra barnevernet har også høyere risiko. Det er behov for mer kunnskap om selvskading og årsaker. Selvskading kan være tegn på at personen er suicidal, men trenger ikke være det. Vi mangler oversikt over selvmordsforsøk og selvskading, mangelen på nasjonale tall på forekomst og utvikling over tid svekker mulighetene til å se på effekt av forebyggende tiltak.

Hva vil vi?

Feministisk initiativ Bergen ønsker å utforme en feministisk og antirasistisk helse- og omsorgspolitikk. Vi ønsker god helse og mestring i befolkningen. Derfor vil vi blant annet:

Endre reglene knyttet til psykiatriboliger i Bergen slik at brukerne med helsebedring kan bytte fra tett oppfølging til mindre tett oppfølging- uten å miste sin rett til psykiatribolig. Slik at brukerne kan føle økt grad av mestring.

Sørge for normkritisk pedagogikk i barnehage og skole. For å bekjempe mobbing, trange kjønnsroller og følelsen av å ikke strekke til og passe inn, samt øke fokus på grensesetting og drive holdningsskapende arbeid i forhold til dette.

Sørge for at personer med funksjonsvariasjoner skal ha god til gang på moderne utstyr og teknologi for å bedre tilgjengelighet og livskvalitet.

Bedre tilgang på helsehjelp for asylsøkere, papirløse og flyktninger gjennom målrettet informasjon og et til bud om gratis legeundersøkelse innen en måned etter ankomst.

Øke støtten til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), med blant annet ærlig fokus på holdningsskapende arbeid blant unge i distriktene, seksuell helse og HIV-forebygging.

Gjeninnføre støtten til Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Jobbe for en kvalitetssterk og verdig eldreomsorg for å motvirke ensomhet og styrke livskvaliteten hos de eldre.

Jobbe for at normkritikk og bevissthet rundt LHBTIQA+-spørsmål blir en del av eldreomsorgen. Mange eldre blir tvunget tilbake i skapet når de flytter på eldrehjem, på grunn av reaksjoner fra medbeboere og manglende tilrettelegging og kunnskap.

Øke støtten til Empo flerkulturelt ressurssenter, med særlig fokus på blant annet psykisk helse

Opprette krisesenter for kvinner utsatt for vold i nære relasjoner med tilleggsproblemer innen rus/psykiatri – uten krav om rusfrihet

Opprette et eget krisesenter for menn utsatt for vold i nære relasjoner med tilleggsproblemer innen rus og psykiatri – uten krav om rusfrihet

Vi vil utvide og styrke helsetilbudet i skolene og gi tilpasset og individuell hjelp og veiledning uavhengig av legning, kjønnsidentitet, funksjonsvariasjon, etnisitet, kjønn og alder.

Vi vil at alle skal kunne føle mestring og ha like mye makt over sine egne liv.  Vi vil forebygge diskriminering som forsterker følelser av mindreverd.  Alle mennesker har like mye verdi og det vil vi at alle skal kjenne på kroppen.