Bilde av kvinne bakfra, i mørk gate

Stopp vold mot kvinner!

I dag er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Nærmere 70 prosent av verdens kvinner vil i løpet av livet oppleve fysisk eller seksualisert vold. Kampen mot vold mot kvinner er global. Menns vold mot kvinner er ikke en privatsak, men et felles samfunnsproblem.

Vold mot kvinner er fysisk, i form av partnervold, æresrelatert vold, voldtekt, kjønnslemlestelse og angrep med syre. Dette er reelle fenomener som inngår i, eller som ender et kvinneliv. I Norge er hvert fjerde drap et partnerdrap.

Vold mot kvinner er psykisk, i form av trakassering, trusler, kontroll og isolasjon. I dag ser vi også en økning i digital vold, som hevnporno.

Vold mot kvinner hindrer oss fra å være fulle samfunnsdeltakere. Dermed bremser vold både demokrati og likestilling. I krig og i kriser øker den allerede omfattende volden mot kvinner.

Vold mot kvinner er «big business». Kvinner utnyttes i prostitusjon og omfanget av menneskehandel øker.

Vold mot kvinner fører til store kostnader for samfunnet. Tap av arbeidskraft og utgifter til politi, rettsvesen, helsevesen, krisesenter og sosiale tjenester beregnes til mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig i Norge alene.

Vold mot kvinner utøves i overveldende stor grad av menn. Menn som utøver vold må få egnet hjelp og behandling. Men også vold som utøves av kvinner, vold i likekjønnede relasjoner og vold mot barn må synliggjøres og tas på alvor.

Vold mot kvinner er et felles samfunnsproblem, men kan ramme ulikt. For å finne gode løsninger må vi ha et interseksjonelt blikk: Hvilke kvinner er særlig utsatte på grunn av sin hudfarge, sin etniske bakgrunn, sin religion, sin alder, sin sosioøkonomiske bakgrunn, sin seksualitet, sitt kjønnsuttrykk eller sine funksjonsvariasjoner? Hva med kvinner i rus?

Vold mot kvinner må forebygges, oppdages og forfølges. Hjelpeapparatet må bygges ut og kunnskapsnivået heves i alle ledd i alle offentlige organer. Organisasjonene må få ressurser nok til å kunne bistå kvinner og barn som er utsatte for vold. I tillegg må vi få på plass en egen havarikommisjon for partnerdrap i Norge.

Å bekjempe vold mot kvinner har aldri vært en vinnersak i noen valgkamp. For oss er det ufravikelig en hovedsak. Vold mot kvinner er ikke noe naturlig, og det er heller ikke et uløselig problem. Vi krever frihet fra vold for alle kvinner, verden over, nå!

Vil du lære mer? Oppsøk nasjonal veiviser mot vold og overgrep dinutvei.no. Se også Krisesentersekretariatets nettsider.
Er du selv utsatt for vold? Oppsøk nasjonal veiviser mot vold og overgrep dinutvei.no. Se også politiets nettressurs hvorlite.no, for info om nødnumre og råd.
Utøver du vold og vil ha hjelp? Oppsøk nasjonal veiviser mot vold og overgrep dinutvei.no. Se også Alternativ til vold sine nettsider