Likestilling i forskningsinstitusjonene

Likestilling i forskningsinstitusjonene

March for Science 22. april er en verdensomspennende marsj for å feire og forsvare vitenskapen på alle nivåer. Vi marsjerer for likestilling i forskningsinstitusjonene!

Feministisk initiativ mener at likestilte forskningsinstitusjoner er en forutsetning for god, vitenskapelig og kritisk forskning.

Vi ønsker forskningsinstitusjoner der alle har like muligheter til å delta og bidra til kunnskapssamfunnet.

Forskningsinstitusjonene må arbeide for bedre balanse og inkludering, når det gjelder kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, alder, sosioøkonomisk bakgrunn, funksjonsvariasjoner, livssyn, hudfarge, etnisitet og statsborgerskap.

Kvinnelige forskere og studenter skal anerkjennes intellektuelt, på lik linje med mannlige forskere og studenter.

Vi ser i dag at norske forskningsinstitusjoner bekrefter patriarkalske strukturer.

I dag har flere kvinner enn menn høyere utdanning. Likevel er kun en av fire norske professorer er kvinner. Hvis den prosentvise økningen skal fortsette i samme tempo, vil vi først i 2040 se at halvparten av landets professorer er kvinner. Andelen seniorforskere og på toppnivå er urovekkende lav.

Kvinnelige studenter vegrer seg i større grad for å ta ordet på forelesning. Dette er et strukturelt problem og noe institusjonene må jobbe mot og være bevisste på.

Kjønnsfordelingen mellom norske studenter bør bli mer balansert. En bør ta sikte på å redusere kjønnstypiske valg, blant annet gjennom bevisst rådgivning i videregående skole og kjønnsrettferdig rekruttering.

Institusjonene bør jobbe for bedre tilgjengelighet og tilrettelegging for mennesker med funksjonsvariasjoner.

Likestillingsarbeidet må være strategisk forankret i toppledelsen og gjennomsyre hele institusjonen. Likestilling kommer ikke av seg selv – heller ikke i akademia.

Samlet kan jevnere fordeling av kvinner og menn og inkludering av mennesker med minoritetsbakgrunn kan gi større bredde i forskningsperspektivene. Dette vil styrke forskningen i sin helhet.

Selve forskningen bør også ha rosa briller på. Det betyr å være bevisst på sexisme, rasisme og på diskriminering av marginaliserte grupper, uavhengig av forskningsfelt. Slik kan forskningen gi oss ny kunnskap om kjønn og identitet, åpne opp kategorier, kaste kritiske blikk på strukturer og normer som begrenser oss, og bidra til frigjøring.

Kilder: forskning.no, ssb.no

Post Tags: