Bli bedre kjent med vår politikk!

Feministisk politikk gavner alle fordi den gir alle like forutsetninger og rettigheter.
Ti ting vi vil sette på agendaen

1. Vi vil opprettholde og håndheve sexkjøpsloven og styrke hjelpetiltakene

2. Vi vil sikre trygge fluktruter og innføre humanitært visum

3. Vi vil innføre seks timers arbeidsdag

4. Vi vil innføre individuell rett til foreldrepermisjon

5. Vi vil styrke seksualundervisningen i skolene med fokus på grensekunnskap og samtykke

6. Vi vil innføre et tredje juridisk kjønn

7. Vi vil opprette en havarikommisjon for partnerdrap

8. Vi vil innføre en saksbehandlingsfrist for voldtektssaker

9. Vi vil gi automatisk oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel

10. Vi vil sikre universell utforming overalt for et trygt og tilgjengelig samfunn

Frihet fra vold

Feministisk initiativ

 • vil arbeide for at skolen inntar en aktiv rolle i å sikre ungdom, spesielt unge jenter, frihet fra voldtekt og seksuelle overgrep – med fokus på grensesetting og rett til å bestemme over egen kropp
 • vil arbeide for øremerking av midler til frivillige organisasjoner og menneskerettighetsaktører som arbeider med volds- og overgrepsutsatte
 • vil merke retusjert reklame i det offentlige rom
 • vil arbeide for at strippeklubber blir forbudt
 • vil ha holdningskampanjer mot voldtekt rettet mot gutter og menn
 • vil at vold mot kvinner skal defineres som hatkriminalitet
 • vil arbeide for at krisesentertilbudet i kommunene alltid skal være tilgjengelig og av like god kvalitet for alle og at krisesenterbudsjettene forhøyes
 • krever at det opprettes krisesentertilbud uten krav om rusfrihet
 • vil arbeide for at voldsutsatte menn skal ha samme lavterskeltilbud som andre voldsutsatte grupper
 • vil arbeide for at alle kommuner ansetter nok voldskoordinatorer, et voldsteam eller personer med særlig god kompetanse på menns vold mot kvinner og vold i nære relasjoner
 • vil arbeide for at barns hverdag forstyrres så lite som mulig av å ha opplevd vold i nære relasjoner eller trusler om det vil arbeide for at overgrepsmottak styrkes vil arbeide for at ansatte som møter voldsutsatte har kompetanse på kjønnsmakt og likestilling, LHBTQIA+, funksjonsevne og antirasisme
 • vil arbeide for at papirløse kvinner og barn som utsettes for vold skal føle seg trygge nok til å kunne be kommunene om hjelp og beskyttelse
 • vil arbeide for at voldsutsatte kvinner og barn som møter språkbarrierer får profesjonelle tolketjenester umiddelbart
 • krever bruk av omvendt voldsalarm som innskrenker voldsutøverens handlingsrom – ikke offerets
 • vil sikre at politi og rettsvesen får opplæring om vold mot kvinner, vold i nære relasjoner, prostitusjon og menneskehandel ut fra et interseksjonelt perspektiv vil styrke regelverket for besøks- og kontaktforbud
 • vil arbeide for at domfelte voldsutøvere som har våpenlisens fratas denne vil styrke internasjonalt samarbeid for å forebygge og avdekke overgrep mot barn
 • vil gjøre det mulig for land å nekte visum til overgrepsdømte vil beholde sexkjøpsloven som kriminaliserer sexkjøpere, men ikke personer i prostitusjon
 • vil styrke politiets arbeid med å håndheve sexkjøpsloven, både i Norge og i utlandet
 • vil at alle som blir dømt for sexkjøp skal delta på obligatoriske kurs der de lærer om skaden de påfører samfunnet og ofrene
 • vil øke bøtene for sexkjøp slik at de beregnes prosentvis etter inntekt
 • vil at sexkjøpsloven skal inkludere pornoinnspillinger ønsker fungerende pornofiltre og informasjon om hvordan en kan beskytte seg selv og barna sine mot porno
 • vil arbeide for økte ressurser og mer støtte til det oppsøkende arbeidet til personer i prostitusjon, samt bevilge mer penger til hjelpetiltakene vil arbeide for at personer i prostitusjon har et tilgjengelig og godt lavterskelhelsetjenestetilbud
 • vil ha et nasjonalt kompetansesenter som jobber med utgangspunkt i en feministisk analyse av at prostitusjon er vold mot kvinner
 • vil at alle ofre for menneskehandel og prostitusjon skal få permanent opphold i Norge
 • vil bekjempe handel med mennesker og gi tilbud om asyl og familiegjenforening for personer utsatt for internasjonalt organisert kriminalitet
Kvinners rettssikkerhet

Feministisk initiativ

 • krever at det innføres 90 dagers saksbehandlingsfrist i voldtektssaker, for å sikre bevis og unngå unødvendig belastning for offeret
 • krever at alle politistasjoner skal ha en døgnkontinuerlig vaktordning med spesialkompetanse på voldtektsanmeldelser
 • vil ha samtykkebasert voldtektslovgivning
 • krever havarikommisjon mot partnerdrap nå
 • krever en grundig opplæring av fagdommere og lekfolk i hvordan fordommer om seksualitet og voldtekt kan påvirke skyldspørsmålet i voldtektssaker
 • krever at kunnskap om hva som er seksuelle overgrep og konsekvenser av disse, må prioriteres høyere i undervisning
 • vil bevilge mer penger til etterforskning av voldtekt og overgrepssaker
 • vil ha en egen hevnpornobestemmelse inn i straffeloven
 • foreslår en lovendring som gir mulighet til å få slettet bilder av seg selv som har seksuelt innhold eller nakenhet
 • vil at alle med behov for tolk i møte med rettsvesenet skal få det oppnevnt
 • sier nei til en felles likestillings- og diskrimineringslov, som i realiteten vil svekke alle gruppers diskrimineringsvern, særlig kvinners
 • vil ikke at privatliv, trossamfunn eller andre personlige forhold skal unntas fra likestillingslovens virkeområde
 • vil styrke og bygge ut den eksisterende diskrimineringslovgivningen, med særlig fokus på effektiv håndheving, samvirkende diskriminering og interseksjonalitet
Funksjonalitet og tilgjengelighet

Feministisk initiativ

 • vil ha nødvarslings-app for døve og hørselshemmede
 • vil at katastrofevarsel basert på tekst innføres i hele landet
 • vil arbeide for at retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal utvides
 • vil sørge for at alle kommuner tar i bruk BPA-ordningen på en tilfredsstillende måte uten regler om antall timer/uker utenfor kommunen
 • vil beholde kravet om at alle nye boliger skal være tilgjengelige, slik at bevegelseshemmede også kan velge hvor de skal bo
 • vil styrke utviklingshemmedes rettigheter til å selv kunne velge hvor de skal bo, for å redusere institusjonalisering
 • vil innføre pleiepenger for foreldre med alvorlig syke barn
 • vil at alle arbeids-, studie- og skoleplasser skal være tilgjengelige for alle
 • vil jobbe for at Norge følger opp CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), som ble ratifisert i 2013
 • vil jobbe for at fengslene må være universelt utformet og tilpasset funksjonshemmede
 • vil jobbe for at bompenger skal brukes til å sørge for at all kollektivtrafikk blir tilgjengelig og gratis
 • vil ha tegnspråktolker som betjener legevakt, sykehus og politiet
 • vil at offentlige arrangementer skal være tilgjengelige for døve og hørselshemmede
 • vil gi hørselshemmede søsken rett til opplæring i tegnspråk
 • vil at kompetansemål om tegnspråk skal inn i læreplanen i norsk, ettersom tegnspråk må anses som et offisielt språk
 • vil jobbe for at norsk tegnspråk tilbys som fremmedspråk på skolen
 • vil sørge for at alle større sykehus har en tolkesentral som inkluderer norsk tegnspråk
 • vil at bemanningen ved NAV tolketjenesten må økes slik at tjenesten blir døgnkontinuerlig
 • vil jobbe for at Tolketjenesten blir organisert i en egen tjeneste utenfor NAV Hjelpemidler og Tilrettelegging
 • vil jobbe for å beholde hjelpemiddelansvaret i NAV
Antirasisme og inkludering

Feministisk initiativ

 • vil kjempe for et feministisk og antirasistisk perspektiv i den politiske debatten, slik at det gjennomsyrer alle deler av politikken
 • vil ta avstand både fra forbud og påbud, tvang eller press om å gå med hijab eller andre religiøst begrunnede plagg – enten det kommer fra staten eller eget minoritetsmiljø og familie
 • vil arbeide for økt kunnskap om kvinner, transpersoner og menns situasjon i alle nasjonale og etniske minoritetsgrupper
 • vil arbeide for økt kompetanse på alle minoritetsspråk og kunnskap om minoriteters levekår i Norge
 • vil opprette en egen og selvstendig ministerpost for likestilling
 • vil opprette en ministerpost for menneskerettighetsspørsmål
 • vil arbeide for å øke kompetansen på kjønnsmakt, funksjonsevne, alder, LHBTQIA+ og antirasisme hos alle offentlig ansatte og i utdanningsinstitusjoner
 • vil innføre diskrimineringskontroll, såkalt situasjonstesting, av stat og kommune som arbeidsgiver og tjenesteyter
 • vil arbeide for at nazistiske og nasjonalistiske organisasjoner ikke skal ha grobunn for etablering og utvikling
 • vil utvide begrepet om hatkriminalitet til å også i større grad gjelde hatefulle ytringer
 • vil jobbe for at rettsvesenet får obligatorisk utdanning i antirasisme og normkritikk
 • vil øke støtten til minoritetsorganisasjoner
 • vil styrke rekrutteringen av mennesker med minoritetsbakgrunn i offentlige stillinger
 • vil skape en nasjonal handlingsplan og organisere tilrettelagt undervisning for romani barn under de tradisjonelle reisene
 • vil opprette et nasjonalt tiltak for bekjempelse av rasisme etter modell fra hatkrimgruppa i Oslo politidistrikt
 • vil gi støtte til mer forskning på høyreekstremisme
 • vil nedsette en sannhetskommisjon som skal granske fornorskingspolitikken som tidligere ble ført overfor den samiske og kvenske befolkningen
 • krever styrket forebygging av tvangsekteskap
 • krever at tvangsekteskap skal gi grunnlag for asyl
 • krever at handlingsplanen mot tvangsekteskap følges opp
 • krever at forbudet mot kjønnslemlestelse overholdes og at kjønnslemlestelse bekjempes
 • krever at ideer om at kvinner bærer familiens ære må bekjempes, både i innvandrermiljøer, men også i såkalt etnisk norske miljøer
Innvandring, asyl- og flyktningpolitikk

Feministisk initiativ

 • vil jobbe for en fri verden der mennesker kan bevege seg fritt og bosette seg hvor de vil på jorden
 • vil jobbe for at Norge og Europa skaper muligheter for at mennesker kan søke asyl på lovlig vis og komme hit på en trygg måte, eksempelvis ved å søke om humanitært visum på ambassader og konsulater, slik at de slipper å ta den farlige reisen over Middelhavet
 • vil jobbe for økte ressurser til integrering og stille krav om at ressursene skal fordeles rettferdig mellom kvinner og menn
 • vil jobbe for at saksbehandlernes individuelle kartlegging av nyankomne flyktninger ikke farges av patriarkalske eller rasistiske oppfatninger
 • vil jobbe for obligatoriske kurs i kjønnsperspektiv, LHBTQIA+ spørsmål og antirasisme for alle yrkeskategorier som jobber med flyktninger
 • vil at tidligere utdanning, arbeidserfaring og erfaring med ubetalt arbeid fra andre land skal kartlegges for å gi best mulig råd og støtte ut ifra individets forutsetninger og behov
 • vil jobbe for at straffedømte ikke skal kunne dømmes til utvisning vil styrke søk- og redningsarbeidet i Middelhavet
 • vil styrke beskyttelse av kvinner på flukt mot seksuelle overgrep og kjønnsbasert vold
 • vil jobbe for at Norge tar imot flere kvoteflyktninger med en tilleggskvote for kvinner, siden de sjeldnere har mulighet til å ta den farlige og vanskelige reisen til Europa
 • vil innføre en egen kvoteordning for klima- og miljøflyktninger vil ha fokus på og tilrettelegge for mer frivillighet omkring nyankomne
 • vil sørge for at norskopplæringen blir mer differensiert og tilpasset den enkeltes behov
 • vil øremerke midler til kommunene for å tildele aktivitetskort til alle barn og unge fra familier som mottar sosiale ytelser, i tillegg til barn med flyktningbakgrunn, samt sikre ordninger for gratis lån av sportsutstyr
 • vil at NAVs nyopprettede integreringsavdelinger styrkes vil innvilge mer støtte til lag, foreninger og organisasjoner som yter bidrag til innvandrere, asylsøkere og flyktninger
 • vil at Dublin-avtalen avskaffes og erstattes med en avtale mellom medlemslandene
 • vil at det settes ned en uavhengig kommisjon som blant annet skal avgjøre om det pågår intern væpnet konflikt, eller alvorlige motsetninger i et område
 • vil jobbe for at asylsøkere ikke skal sendes ut med henvisning til internflukt innad i landet
 • vil at begrepet “sterke menneskelige hensyn” i utlendingsloven får bredere anvendelse, slik at overgrep mot kvinner og LHBTQIA+ personer, som begås under flukten, eller i tiden som asylsøker eller papirløs i Norge, bedømmes som tilstrekkelig grunn for å si at det finnes “sterke menneskelige hensyn”
 • vil at forfølgelse på grunn av kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell legning skal være asylgrunnlag
 • vil at kvinner som er utsatt for vold i nære relasjoner i land hvor dette ikke anerkjennes eller straffeforfølges, skal ha grunnlag for asyl
 • vil at kvinner som risikerer straff eller forfølgelse på grunn av egen abort eller aktivisme for reproduktive rettigheter skal kunne få asyl i Norge
 • krever at nyankomne flyktninger og asylsøkere skal ha rett til bosted og norskundervisning
 • krever at barn som søker asyl skal ha rett til barnehage, skole, spesialundervisning og helsetilbud på samme vilkår som barn bosatt i Norge
 • vil at myndighetene ikke skal få mulighet til å bruke barnehage eller skole til spore opp foreldre eller annen familie som lever i skjul
 • vil at asylsøkende kvinner skal synliggjøres og få nødvendig hjelp, støtte og traumebehandling for å bearbeide erfaringer med vold og overgrep krever en begrensning i behandlingstiden på asylsøknaden, (da 15-månedersregelen ble opphevet 1. juli 20163 ), og at terskelen for midlertidig arbeidstillatelse mens behandling av asylsøknaden pågår senkes
 • krever at ingen skal måtte bo lengre enn seks måneder på asylmottak, og at hvert mottak skal ha en plan for styrke beboernes psykososiale og fysiske helse
 • vil øke kompetansenivået ved instanser som jobber med tiltak og tjenester for asylsøkere, flyktninger og innvandrere
 • vil endre lovverket og klargjøre at alle under 18 år, uten unntak, får lik tilgang til å delta i den offentlige fellesskolen
 • vil at flere mottak skal drives av kommuner og ideelle aktører. Kvalitet må vektlegges i driften av mottak, fremfor økonomiske hensyn. Det skal ikke være mulig å dra profitt på drift av asylmottak vil gi amnesti til alle enslige mindreårige asylsøkere i Norge
 • vil gi enslige mindreårige asylsøkere permanent opphold i Norge. Den sittende regjering bryter jevnlig FNs barnekonvensjon og kvinnekonvensjon ved å deportere enslige mindreårige asylsøkere, og ved å sende barn tilbake til krigssoner
 • vil overføre omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år til barnevernet
 • vil at aldersundersøkelsene gjennomgår en radikal endring, der det legges større vekt på vurdering av psykososiale forhold. Aldersvurderingen må også kunne klages på rettslig
 • vil sørge for bedre og mer systematisk opplæring og kursing av verger for enslige mindreårige asylsøkere
 • vil at barnets beste skal være et grunnleggende og tungtveiende hensyn i enhver beslutning som angår barn
 • vil jobbe for at mennesker som har fått avslag på asylsøknaden ikke skal bli internert, og krever at andre løsninger må utarbeides. Interneringen av barn må stanses umiddelbart
 • vil stanse bruken av tvangsretur og heller prioritere satsingen på ordninger for frivillig retur
 • vil opprette et uavhengig returutvalg som politiet må rådføre seg med i hvert tilfelle hvor barnefamilier skal tvangsreturneres. Returutvalg skal sørge for at hensynet til barnets beste ivaretas i under pågripelsen, eventuell internering og transport, og ordningen bør lovfestes
 • vil få på plass en tilsynsordning for tvangsreturer og lovregulere bruk av tvang
 • vil jobbe for at papirløse skal ha mulighet til å søke om sosialstønad og andre relevante trygdeordninger
 • vil jobbe for papirløses trygghet i kontakt med velferdsinstitusjoner. Personell skal ha taushetsplikt og forbys å oppgi informasjon om mennesker som lever i skjul til politiet, med unntak av alvorlige lovbrudd
 • vil jobbe for at det skal være mulig for papirløse å anmelde lovbrudd uten risiko for å bli sendt ut av landet
 • vil jobbe for at alle personer som befinner seg i Norge uten gyldige papirer eller mulighet til å bevise sitt statsborgerskap skal få amnesti og rett til opphold
 • vil at alle mennesker som oppholder seg i Norge skal få lik tilgang på helsetjenester
 • krever en offentlig utredning om helsesituasjonen for asylsøkere og papirløse
 • vil jobbe for at foreldreløse skal ha rett til å søke om familiegjenforening med annen nær slekt i Norge
 • vil jobbe for at treårsregelen i utlendingsloven fjernes, da den slår skjevt ut for kvinner som blir prisgitt mannen for å få selvstendig opphold
 • vil jobbe for at familiegjenforening skal kunne innvilges uten at det er krav til inntekt
 • vil jobbe for at det skal bli mindre byråkrati, ventetid og dokumentasjonskrav for dem som søker om familiegjenforening
 • vil jobbe for at arbeidsinnvandrere som mister jobben på grunn av arbeidsgivers lovbrudd eller mislighold skal ha rett til oppholdstillatelse
 • vil avvikle au pair ordningen da den ikke lenger lever opp til sin hensikt som kulturutveksling, men i praksis blir sosial dumping som særlig rammer kvinner
 • vil bevilge statlig støtte til norskopplæring for arbeidsmigranter innen EØS-avtalen
 • vil at alle skal ha rett til dobbelt statsborgerskap
Kjønns- og seksualitetsmangfold

Feministisk initiativ

 • vil innføre et tredje juridisk kjønn
 • vil stoppe praksisen med operasjon av intersexbarn ved fødselen
 • vil øke kompetansen på LHBTQIA i helsevesen, sosialtjenesten, politi og rettsvesen
 • vil arbeide for at det bevilges mer til arbeidet for LHBTQIA+-personer som blir utsatt for tvangsekteskap, inkludert krisesentertilbud
 • vil arbeide for at staten bevilger penger til kommunene til arbeidet for unge LHBTQAI+- personer med minoritetsbakgrunn
 • vil arbeide for et helhetlig helsetilbud for LHBTQIA+-personer-personer
 • vil arbeide for at kommunene oppretter en egen seksualhelsetjeneste for LHBTQIA+-personer, med faglig spisskompetanse på feltet.
 • vil arbeide for at kommunene får midler til diskrimineringskontroller, såkalt situasjonstesting på skoler, utesteder og arbeidsplasser for å fange opp diskriminering av LHBTQIA+-personer
 • vil arbeide for at alle grunnskoler og videregående skoler får toaletter og garderober hvor alle kan føle seg trygge
 • vil arbeide for at alle offentlige instanser, utesteder, kaféer og restauranter skal ha kjønnsnøytrale toaletter, i tillegg til kjønnsdelte
 • vil arbeide for at offentlige bad skal ha kjønnsnøytrale skifterom, i tillegg til kjønnsdelte
 • vil arbeide for at barnehager, grunnskoler og videregående skoler skal besøkes av holdningsendrende patruljer med fokus på LHBTQIA+-personer
 • vil arbeide for å bekjempe mobbing, vold, trakassering og diskriminering av barn og unge LHBTQIA+-personer, blant annet gjennom folkehelsekampanjer
 • vil arbeide for at alle arbeidsplasser skal bli fri for diskriminering og trakassering av LHBTQIA+-personer, blant annet gjennom holdningskampanjer rettet mot arbeidsplasser
 • vil at arbeid med seksuell helse skal omfatte alle grupper, også mennesker med funksjonsvariasjoner, barn og eldre
Helse, sosial og omsorg

Feministisk initiativ

 • vil at forskning på prevensjonsmidler for menn trappes opp
 • vil tilby gratis prevensjon til alle vil tilrettelegge for flere ikke-hormonelle prevensjonsmidler
 • vil at dysmenore og endometriose anerkjennes som kroniske lidelser med rett til sykemelding
 • vil at det settes av øremerkede midler til forskning på kvinnerelaterte helseproblemer, som endometriose, vaginisme og vestibulitt
 • vil gi gratis abort for alle kvinner som ikke har tilgang til abort i sine hjemland
 • mener at råd og veiledningstjenester skal være lett tilgjengelig for de som ønsker det, både i Norge og internasjonalt
 • mener Norge må legge hardt press på amerikanske myndigheter for å få fjernet “The global gag rule”
 • vil at abortnemndene avvikles
 • vil sette grensen for selvbestemt abort til 18 uker
 • vil ha offentlig tilbud om ultralyd fra 12. svangerskapsuke
 • vil arbeide for at alle som oppholder seg i Norge skal ha lik tilgang til helsehjelp
 • vil jobbe for å bevare den offentlige finansieringen av norsk helsevesen, og redusere behovet for private helsetjenester
 • vil jobbe for at alle kvinner skal få tilbud om enkle gynekologiske undersøkelser hos fastlegen
 • vil innføre mer fysisk aktivitet i heldagsskolen, og jobbe for at alle barn skal kunne delta på minst én aktivitet de ønsker i skoletiden
 • vil tilby sunn mat til alle måltider i heldagsskolen
 • vil tilby gratis HPV-vaksine for alle, og inkludere gutter i barnevaksinasjonsprogrammet
 • vil jobbe for at enslige kvinner skal ha rett til assistert befruktning
 • vil bygge ut og forbedre barseltilbudet, også i distriktene
 • vil jobbe for at liggetid på barsel skal være avhengig av fødendes behov, og at alle skal ha rett til eget rom, der også far, medmor eller annen ønsket ledsager skal kunne overnatte
 • vil at gravides partnere skal få fullverdig del i barselprosessen og få opplæring i kroppslig omsorg for spedbarnet
 • vil ha mer forskning på god og trygg smertelindring under fødsel vil jobbe for å motvirke kjønnsbias i medisinsk forskning
 • vil bygge ut det psykiske helsevernet. Målet er at alle som er i en krise skal få tilbud om psykolog uten ventetid
 • vil jobbe for at det fokuseres særlig på unge menneskers psykiske helse, herunder spiseforstyrrelser, selvmord og tidlig forebygging
 • vil at det forskes på hvilken innvirkning skjønnhetstyranni og objektivering har på unges psykiske helse
 • vil jobbe for at kvinner i rus alltid skal ha egen bolig med egen oppfølging etter eget ønske
 • vil at bekjempelse av vold, overgrep og voldtekt skal være en integrert og prioritert del av folkehelsearbeidet
 • vil ha øyeblikkelig igangsetting av en ny offentlig utredning om kvinnehelse
 • vil ha øyeblikkelig igangsetting av en offentlig utredning om helse for papirløse
 • vil jobbe for at både medisinstudiet og andre helsefagarbeiderutdanninger skal ha kvinnehelse som en integrert del av studiet
 • vil jobbe for at helsefagarbeidere, særlig de som er utdannet utenfor Norge, skal få etterutdanning i kvinnehelse og kommunikasjon med pasienter
 • vil jobbe for flere studieplasser til medisinstudenter i Norge
 • vil jobbe for å utvide dagens antall fastlegehjemler
 • vil jobbe for at kommunene tar en langt større del i styring og oppfølging av fastleger, og at koordinatorer i kommunen har høyt fokus på kvinnehelse, på å oppdage tegn til overgrep og behandle disse, og på kommunikasjon med pasienter
 • vil jobbe for at alle ansatte i helsevesenet og koordinatorer i kommunene skal ha grunnleggende opplæring i psykiatri for å unngå at feildiagnostisering av pasienter med smertesymptomer
 • vil jobbe for utvidet bruk av tjenestearkitektur i norsk helsevesen, som eksempel ved dagens pakkeforløp for brystkreft
 • vil jobbe for at det skal finnes minst én skolehelsepleier daglig på alle skoler, som også skal være skolert i feministisk seksualundervisning
 • vil jobbe for å utvikle en feministisk byplan- og arkitekturpolitikk, med særlig fokus på nærhet til offentlig fødselshjelp
 • vil initiere en utredning av organiseringen av dagens sykehusvesen, med særlig fokus på en eventuell gevinst ved større tjeneste-, pasient- og pakkeforløpsorientering
 • vil jobbe for en hurtig og systematisk innføring av sekstimersarbeidsdag for alle. Fi anerkjenner at dagens antall snittarbeidstimer er et folkehelseproblem
 • vil endre reglene for organdonasjon, slik at man aktivt må reservere seg dersom man ikke ønsker å donere sine organer
 • vil at barnevernet skal styrkes både i forhold til heving av kompetanse, bemanning og økonomiske ressurser
 • vil at familievernkontoret skal atskilles fra barnevernet og fungere som en uavhengig instans
 • vil avkriminalisere bruk av narkotiske stoffer og gi rusmisbrukere tilbud om helsehjelp i stedet for straff
 • vil at Vinmonopolet skal ha ansvaret for taxfreesalg av alkohol
Kultur og medier

Feministisk initiativ

 • vil at 1% av statsbudsjettet skal øremerkes kultur
 • vil styrke støtteordningene til fri, institusjonsuavhengig kunst og kultur
 • støtter kunstnerorganisasjonene i deres motstand mot endring av åndsverkloven
 • mener at næringslivet ikke skal blandes inn i kunsten, og at det ikke skal stilles krav til inntjening i kunst
 • vil ha en handlingsplan for likestilling i kulturen
 • krever at det stilles klarere krav til kulturinstitusjonenes ansvar som produsenter og formidlere av verdier og holdninger
 • krever en mer kvalitetssikret satsing på kultur gjennom hele grunnutdanningen og at kunstfagene skal være obligatoriske
 • vil at det Den kulturelle skolesekken skal følges opp når det gjelder krav til verdiene i prosjektene som velges
 • vil arbeide for gode kulturtilbud for barn og unge, inkludert satsing på tilbud med gratis skapende virksomhet
 • mener at bevisstgjøring av kulturprodusenters ansvar må bli en viktig del av kunstutdannelsene
 • vil arbeide for at de anvendte lønnsnivåene for utøvende kunstnere, film- og teaterarbeidere skal følge lønnsutviklingen i resten av samfunnet
 • vil bringe arbeidsstipendene tilbake til 50% av en gjennomsnittslønn
 • vil opprettholde bibliotekenes sterke posisjon som ikke-kommersiell møteplass og arena for kulturformidling
 • vil arbeide for å sikre bibliotekene gode innkjøpsordninger for litteratur
 • ønsker å synliggjøre hvordan patriarkalsk kultur har kontrollert landskap og arkitektonisk rom, og vil støtte arbeid med feministiske, sosiale og inkluderende tilnærminger
 • anerkjenner at språk er makt. Ja til kjønnsnøytralt pronomen “hen” i det norske språk
 • vil arbeide for at tegnspråk blir en obligatorisk del av norskpensumet i grunnskolen
 • vil arbeide for økt støtte til ungdomsklubber, frie teatergrupper og miljøer
 • vil arbeide for langsiktig og trygg finansiering til uavhengige kinoer
 • vil arbeide for gratis inngang på alle museer og offentlige kulturinstitusjoner
 • vil sikre arbeidslokaler for kreativt arbeid i sentrum som er åpne for alle
 • vil at kulturformidling skal ta hensyn til eldre og folk med funksjonsvariasjoner, inkludert rullestolbrukere, synshemmede, blinde, hørselshemmede og døve
 • vil gjøre støtteordningene og rapporteringskravene enklere for små aktører
 • vil arbeide for miljøvennlig og bærekraftig kulturturisme med et faglig fundament
 • vil ha full momsrefusjon for frivillige organisasjoner mener at kulturinstitusjonenes oppdragsbeskrivelse skal inneholde krav til kjønnsmakt, LHBTQIA-, funksjonalitet og antirasistiske perspektiver
 • vil stille større krav til at kulturaktører som mottar offentlig støtte og sørge for at ansettelser og innholdsproduksjon gjenspeiler mangfoldet i befolkningen
 • krever at det stilles klarere krav til kulturinstitusjonenes ansvar for å gi stemme til marginaliserte grupper
 • vil fremme støtteordninger som sikrer minoritetsrepresentasjon i kulturtilbudet
 • krever en feministisk kulturkanon. Kvinner skrives ut av kunsthistorien
 • krever at det stilles krav til andel av kvinnelige kunstnere i nyskrevne kunsthistoriebøker
 • vil arbeide for at de kunstuttrykkene der kvinner er overrepresentert skal ha like stor anseelse og gis like store offentlige tilskudd
 • vil ha bedre håndheving av likestillingsloven i kunstinstitusjonene. Jevn kjønnsfordeling i ansettelser oppnås gjennom kvotering
 • vil jobbe for kvotering i støtteordningene
 • vil jobbe for at 50 % av spillefilmmidlene fra NFI skal gå til kvinner
 • vil arbeide for at dansekunstneres arbeid skal lønnes på samme måte som andre medvirkende i teaterproduksjoner
 • mener at normkritikk må inn i kunstutdanningenes pedagogikk
 • vil prioritere støtte til film og TV-produksjoner som bevisst utfordrer og bryter med mønsteret av vold mot kvinner brukt som underholdning
 • vil ha bedre håndheving av forbud mot seksuell trakassering i kunstinstitusjonene
 • mener at større fokus på fredskultur er avgjørende for frigjøring av kreative krefter
 • vil opprette et samisk kunstmuseum vil sørge for et fast tilholdssted for det samiske nasjonalteateret
 • vil utvide tilbudet om kvensk språkreir i barnehager
 • vil gi støtte til kampanjer som øker kunnskapen om hvordan kjønnsstereotyper i media bekjempes
 • vil ha støtteordninger som fremmer minoritetsrepresentasjon i mediene. Mangfoldet i samfunnet må reflekteres
 • vil arbeide for at interseksjonell mediekunnskap skal inngå i undervisningen i skolen
 • vil jobbe for at journalist- og medieutdanningene har et normkritisk perspektiv
 • vil arbeide for opprettelsen av et normkritisk granskingsråd som skal kartlegge skildringer av kjønn i media ut fra et demokratisk og interseksjonelt perspektiv
 • mener at nasjonale medier som får offentlig støtte bør sikre at alle Norges språk inkluderes
 • vil arbeide for at digitale medier bør likestilles med trykte medier
 • vil arbeide for en omstillingsstøtte til mediebransjen
 • vil arbeide for at idretten skal ha en langsiktig og trygg finansiering gjennom faste bevilgninger i statsbudsjettet
 • vil arbeide for at ledere og trenere utdannes i kjønnsteori, LHBTQIA- og antirasistiske temaer for å motvirke normative forestillinger om verden på og utenfor idrettsarenaene
 • vil arbeide for at alle, uavhengig av kjønn, skal ha like muligheter i idretten
 • vil arbeide for at alle skattebevilgninger kontrolleres slik at lik mengde midler går begge kjønn
 • vil innføre momsfritak for idretten vil gjeninnføre forbudet mot proffboksing og opprettholde forbudet mot organisert poker
 • vil arbeide for at Grunnlovens paragrafer 2, 4, og 16 gjøres om for å reflektere at staten skal være sekulær og for hele befolkningen i dens mangfold
 • mener at kultur og religion aldri er akseptable grunner til å bryte menneskerettighetene
 • krever at i tilfeller hvor barnas menneskerettigheter som individer står i motsats til foreldreretten skal barnas beste og rettigheter tillegges mest vekt
 • mener at den offentlige skolen i hele sin virksomhet skal være sekulær og forkynnelsesfri
 • vil arbeide for at likebehandlingsprinsippet skal ligge til grunn for all støtte av tros- og livssynssamfunn
 • vil at staten skal overta ansvaret for den offentlige finansieringen av tros- og livssynssamfunn
 • mener at alle over 15 år aktivt må samtykke for videre medlemskap i tros- og livssynssamfunn
 • vil arbeide for at mennesker som ønske å forlate et tros- og livssynssamfunn skal kunne gjøre dette uten frykt for represalier
 • mener at staten ikke skal delegere vigselsretten til tros- og livssynssamfunn
Skole og utdanning

Feministisk initiativ

 • vil innføre normkritisk pedagogikk i barnehage og skole
 • vil tilby kurs og etterutdanning for lærere og ansatte i normkritisk pedagogikk
 • vil jobbe for at hver skole har en ansatt kontaktperson som jobber med problemstillinger knyttet til diskriminering og menneskerettigheter
 • vil motvirke et framtidig kjønnsdelt arbeidsmarked gjennom bevisst rådgiving og studie- og yrkesveiledning
 • vil sørge for at barn med særskilte behov prioriteres og gis tilstrekkelige ressurser
 • vil sørge for å bedre universell utforming av skoler i Norge
 • vil sørge for at alle skoler har en omfattende og obligatorisk seksualitetsundervisning basert på normkritikk
 • vil styrke morsmålsundervisningen for barn med andre morsmål enn norsk, inkludert nordiske språk og tegnspråk
 • vil gi hørende barn av døve foreldre (CODA) rett på opplæring i tegnspråk
 • vil jobbe for at all undervisning i skolene skjer på et vitenskapelig og sekulært grunnlag, og motarbeide forkynnelse i skoletiden
 • vil jobbe for å øke lærertetthet, minske elevgrupper og bedre skolebygg
 • vil at kommunene øker antall administrativt ansatte i barnehage og skole, slik at barnehageansatte og lærere skal kunne fokusere på sitt pedagogiske oppdrag
 • vil jobbe for en leksefri heldagsskole i grunnskolen. Dette må sees i sammenheng med partiets ønske om en 6-timers arbeidsdag
 • vil jobbe for at det serveres god og næringsrik skolemat til alle elever
 • vil jobbe for at alle barn og ungdommer får et gjennomarbeidet skolehelsetilbud med tilgang til skolehelsepleier, psykolog og annet helsepersonell
 • vil opprette barnehager og skolefritidsordning for foresatte med ubekvemme arbeidstider, med tilbud også på nattestid
 • vil reformere yrkesfagsutdanningen til å være mer i tråd med yrkesfagenes egenart. Det må samtidig sørges for gode ordninger for at elever kan velge kryssløp mellom yrkesfaglige og studieforberedende linjer i videregående
 • vil skjerpe innsatsen mot mobbing på skolen og prioritere det forebyggende arbeidet
 • vil ha et nasjonalt program for satsning på kompetanseheving på hver eneste skole i landet, for å sette alle voksne i skolen bedre i stand til å forebygge, oppdage og stoppe mobbing
 • vil ha et nasjonalt program for satsning med kompetanseheving på hver eneste skole i landet, for å sette alle voksne i skolen bedre i stand til å ta vare på elever med forskjellig kjønnsuttrykk og for å kunne ta vare på elever innenfor LHBTQIA+-spekteret
 • vil styrke rettssikkerheten til elever som utsettes for mobbing og krenkelser i skolen
 • vil ha bedre tilgjengelighet til skolemiljøet for de som har nedsatt funksjonsevne, fysisk og/ eller sosialt
 • vil ha bedre og mer tilgjengelige skolehelsepleierordning på norske skoler
 • vil arbeide for at skolen inntar en aktiv rolle i å sikre unge jenter frihet fra voldtekt og seksuelle overgrep
 • vil arbeide for at barns menneskerettigheter tydeliggjøres i skolenes pensum
 • vil at seksualitetsundervisningen må være omfattende og obligatorisk. Elevene bør få årlig, alderstilpasset og tilrettelagt seksualitetsundervisning fra barnehagen til de går ut av videregående skole
 • ønsker at hovedfokuset i seksualundervisningen skal ligge på grensekunnskap, respekt for kroppslig integritet, og behovet for et entusiastisk samtykke. Elevene skal også kjenne til gjeldende lovverk omkring voldtekt, overgrep og hevnporno
 • vil ha større digital bevissthet inn i seksualundervisningen. Det må informeres om pornoens manglende sannhetsgehalt og de problematiske sidene ved masseproduksjonen av pornografi vil fjerne fraværsgrensen, da den rammer usosialt og skviser de svakeste ut av skolen
 • vil styrke støtten til forskning, uavhengig av organisasjoner
 • vil begrense mulighet til utbytte for private aktører innom barnehage, skole, helse og omsorgssektoren
 • vil styrke tilrettelagt seksualitetsundervisning for innvandrer kvinner- og menn, særlig for nyankomne flyktninger
Arbeidsliv

Feministisk initiativ

 • krever håndheving av retten til heltid og fast ansettelse
 • går inn for en mer rettferdig og likestilt pensjonspolitikk som ikke straffer personer som har vært ute av arbeidslivet på grunn av omsorgs- eller sykdomsrelatert fravær
 • krever innføring av likelønnsregnskap for alle bedrifter, der bedriftene må dokumentere at det gis lik lønn for arbeid av lik verdi
 • krever anonyme jobbsøknader, hvor informasjon om etnisk bakgrunn, kjønn og funksjonsnedsettelse tas bort
 • krever offentliggjøring av lønnsnivåer med aktivitets- og redegjørelsesplikt for kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse. Alle bedrifter må rapportere uavhengig av størrelse og sektor vil bekjempe svart arbeid og sosial dumping
 • vil åpne for prøveprosjekter med borgerlønn
 • krever økt innsats mot seksuell trakassering og diskriminering på arbeidsplassen
 • krever likestilt foreldrepermisjon med 8 måneders permisjon til begge foreldre, i tillegg til øremerking av fødselspermisjon til mor etter fødsel
 • vil revidere vilkårene for overgangsstønad for å sikre at ikke aktivitetskravene får diskriminerende utslag
 • vil ha forbud mot 0-timers kontrakter (også kalt 0 %-kontrakter eller tilkallingsjobb)
 • vil innføre sekstimers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon
 • vil jobbe for likelønn mellom mannsdominerte og kvinnedominerte yrker, blant annet ved innføring av likelønnspott
 • vil avskaffe au pair ordningen da den har utspilt sin rolle som kulturutveksling
 • vil styrke Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), utvide lavterskeltilbudet og holde det gratis
 • vil gi Likestillings- og diskrimineringsnemnda sanksjonsmuligheter
 • vil avskaffe kontantstøtten da den slår skjevt ut for likestillingen og er en ordning som holder kvinner i hjemmet uten å tjene opp rettigheter til blant annet pensjon, dagpenger med mer
 • vil styrke situasjonen til enslige forsørgere
 • vil aktivt bruke moderat kvotering for å fremme likestilling i alle yrker
 • vil styrke kompetansen til arbeidsgivere og tillitsvalgte på likestilling og antidiskriminering i rekrutteringsprosesser
 • vil at papirløse og asylsøkere skal få mulighet til å jobbe på lik linje med mennesker som har oppholdstillatelse
 • vil at 8. mars skal være offisiell fridag
 • krever et pensjonsløft for kvinner. Vi vil gjeninnføre besteårsregelen for pensjon. Det skal være forutsigbart hvor stor pensjon du skal motta. Dagens ordning forutsetter at alle kan og vil jobbe heltid hele sitt voksne liv, uten avbrudd. Det skal ikke straffe seg å bli syk, være arbeidsledig eller prioritere omsorg av barn eller eldre
Familien

Feministisk initiativ

 • vil utfordre normen om at en familie er lik den tradisjonelle kjernefamilien og legge til rette for mangfold
 • vil beholde barnetrygden som universell ordning og øke den, særlig til økonomisk sårbare familier
 • vil fjerne kontantstøtten, da den fremmer konservative kjønnsroller
 • vil jobbe for at barnehager og SFO skal bli gratis
 • vil ha en likestilt foreldrepermisjonsordning, med 8 måneder til hver av foreldrene, 16 måneder til sammen. I tillegg skal mor ha fødselspermisjon rett etter fødselen av medisinske grunner
 • vil gi begge foreldrene selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger
 • er imot surrogati, inkludert altruistisk surrogati, og vil jobbe for et internasjonalt forbud mot dette
 • er imot eggdonasjon da det ikke finnes nok kunnskap om langtidskonsekvensene av hormonbehandlingen
 • vil at alle barn skal ha rett til å vite sitt biologiske opphav
 • vil gå inn for en bedre ordning med pleiepenger for foreldre med alvorlig syke barn
 • vil ikke åpne for at samværsforeldre kan nekte hovedomsorgsforeldre å flytte
 • er imot tvungent delt bosted for barn etter samlivsbrudd
Velferd og økonomi

Feministisk initiativ

 • vil føre en økonomisk og miljømessig bærekraftig politikk
 • skal analysere hver budsjettpost fra et feministisk antirasistisk perspektiv og innføre likestillingsregnskap
 • vil lage et utvalg for å se på en mer rettferdig skattepolitikk og nye måter å skape inntekter til fellesskapet
 • skal sikre godt utbygde velferdstjenester som er tilgjengelige for alle og tilpasset ulike gruppers behov
 • skal sikre at stat, fylker og kommuner som arbeidsgivere fremmer likestilling for alle sine ansatte
 • skal sikre åpne og tilgjengelige prosesser i politiske organer
 • vil oppmuntre samfunnsborgerne til å leve side om side i gjensidig respekt, og stå sammen i solidaritet for løsninger som skaper et bedre demokrati
Miljø, naturvern og dyrevelferd

Feministisk initiativ

 • vil at Norge skal være pådriver for at Romatraktaten suppleres med lov mot miljømord
 • utfordrer ideen om konstant vekst og økt forbruk. Ideen må erstattes med gjenbruk og en rettferdig omfordeling av goder
 • mener at skatter og avgifter må benyttes for å oppfordre til et grønt og bærekraftig forbruk
 • mener at alle miljø- og klimatiltak må konsekvensutredes ut fra et maktperspektiv
 • vil arbeide for at kjønnsperspektivet skal inn i det grønne skiftet
 • vil arbeide for å sikre at offentlige innkjøp blir brukt som et verktøy for å redusere forbruk av varer med tung miljøpåvirkning
 • vil arbeide for at situasjonen for marginaliserte grupper ved naturkatastrofer anerkjennes
 • vil innføre en egen kvoteordning for flyktninger som er hardt rammet av klimaendringer- og miljøkatastrofer
 • vil styrke føre var-prinsippet i miljølovgivningen
 • mener Norge må oppfylle internasjonale forpliktelser for å stoppe tapet av biologisk mangfold
 • vil arbeide for en politikk som følger FNs konvensjon om biologisk mangfold
 • vil arbeide for å stanse utryddelsen av alle truede arter i plante- og dyreriket
 • vil arbeide for en regulert jakt, hvor hensynet til dyrebestanden skal overtreffe økonomiske interesser og kulturelle fordommer mot dyrearter
 • vil arbeide for langsiktig levedyktige stammer av ulv, bjørn, jerv og gaupe i Norge
 • vil forby jakt på ulv, bjørn, jerv og gaupe
 • ønsker et totalforbud mot fiske av truede fiskearter
 • krever at Grunnlovens § 112 håndheves. Ressurser skal fordeles rettferdig blant folket og i solidaritet med kommende generasjoner
 • vil arbeide for at Arktisk Råd bør gi sin tilslutning til Arktiserklæringen som tar sikte på å forby oljeboring og beskytte marine økosystemer
 • sier nei til konsekvensutredning i områdene rundt Lofoten, Senja og Vesterålen. Resten av oljen må ligge, og det skal ikke åpnes opp for utnytting av nye områder
 • vil arbeide for en fullstendig omlegging av arealforvaltningen basert på økosystemenes interesser fremfor økonomiske interesser
 • vil arbeide for omfattende verning av områder innenfor alle naturtyper, også områder som er av økonomisk interesse
 • vil arbeide for omfattende verning av store, sammenhengende skogområder, med spesielt fokus på gammel skog
 • vil arbeide for å umiddelbart stoppe avskoging av verneverdig skog
 • mener at veibygging som fragmenterer naturområder må stanses
 • vil arbeide for å restaurere økosystemer som er ødelagt av hogst, overbeskatning, eller forurensning
 • vil arbeide for en fullstendig omlegging til en skogbrukspolitikk som ikke er basert på økonomisk vekst, men på økologi
 • vil innføre en umiddelbar stans av intensive skogbruksmetoder som grøfting, gjødsling og stubbefjerning
 • vil støtte skogbruk som ikke benytter flathogst og som bedre bevarer biologisk mangfold
 • vil ha totalforbud av import og omsetning av regnskogstømmer
 • vil arbeide for økt verning av vassdrag og marine økosystemer
 • vil arbeide for restaurering av ødelagte økosystemer i fjorder langs norskekysten
 • vil stoppe overfiske og fremme bærekraftige fiskebestander
 • vil at fiskekvotene skal fordeles til fordel for fiskere som benytter skånsomme fiskemetoder
 • vil arbeide for økt regulering av fiskeriene, og et forbud mot bunntråling
 • vil arbeide for et internasjonalt forbud mot mikroplast 27 ønsker et forbud mot plastposer
 • vil arbeide for et bærekraftig landbruk vil arbeide for støtte til dyrkingssystemer som ikke utarmer jorden, men som bidrar til biologisk mangfold
 • vil arbeide for støtte til små gårder, for å forhindre monokultur og dermed bidra til å opprettholde biomangfold i jorden
 • vil arbeide for at utslipp fra landbruket skal reduseres for å begrense eutrofiering av hav og elver
 • vil arbeide for at norske investeringer ikke bidrar til såkalte landgrabbing i lav- og mellominntektsland
 • vil at nedtrappingen av Norges oljevirksomhet skal starte umiddelbart. Overgangen fra fossilstyrt økonomi til produksjon av fornybar energi kan ikke utsettes vil arbeide for at alle direkte og indirekte subsidier til fossil energi fases ut
 • vil at inntekter fra petroleumsbransjen skal brukes til satsing- og forskning på fornybare energikilder og ny teknologi
 • vil arbeide for at Norge snarest får et energisystem som bruker 100% fornybar energi
 • vil arbeide for utbygging av vindkraft og solenergi, samt fremtidige fornybare energikilder
 • vil begrense vannkraftutbygging og at det skal tas hensyn til det biologiske mangfoldet ved vannkraftverk som allerede er bygget
 • vil ha støtteordninger som gjør det økonomisk mulig å installere småskala fornybar teknologi
 • vil arbeide for å legge ned våre prøvereaktorer og finne permanente løsninger for radioaktivt avfall
 • vil arbeide for at Statoil endrer sin produksjon til fornybare energikilder
 • vil arbeide for at Norge vedtar ambisiøse mål for reduksjon av energiforbruk
 • vil arbeide for at de nasjonale byggestandardene blir strammet inn, med mindre tillatt inngangsenergi per kvadratmeter og med en målsetting om å nå null
 • vil at staten skal gjøre en storstilt satsing på energieffektivisering i eksisterende bygninger skal fremme tiltak som gagner selskaper som implementerer energieffektivisering
 • vil arbeide for at offentlig transport utvides og på sikt gjøres gratis. Transporttilbudet bør kombineres med større parkeringsanlegg ved storbyenes innfartsveinett
 • vil jobbe for at å reise innenlands med tog alltid skal være billigere enn bil og fly
 • vil arbeide for at jernbanen blir høyere prioritert i transportsystemet
 • vil arbeide for utvikling av høyhastighetstog, med et nettverk av intercity-tog mellom de mindre byene
 • ønsker øremerkede midler til investeringer i infrastruktur for gange- og sykkelveier
 • vil arbeide for en byplanlegging som reduserer behovet for transport og gir økt prioritet til syklister, fotgjengere og offentlig transport
 • vil motvirke nyetablering av kjøpesentre utenfor bykjernen
 • vil arbeide for at Norge avslutter alle subsidier til flyplasser og luftfart, at en avreiseskatt innføres på norske flyplasser, samt innføring av en global skatt på flydrivstoff
 • ønsker en beskatning hvor elbiler og andregenerasjons biodrivstoff prioriteres vil arbeide for et forbud mot bensin- og dieselbiler og at privatbilismen i byene erstattes av carpooling og kollektivtransport
 • går inn for et forbud mot privatbilisme i byene på sikt vil ha dyrere parkeringsavgifter
 • vil arbeide for stans i byggingen av motorveier
 • vil at godstransport flyttes fra lastebiler til jernbane, gjennom økt pris på fossilt brensel og en utvidelse av jernbanenettverket
 • vil arbeide for en mer bærekraftig sjøfart, med beskatning av svovel- og nitrogenutslipp, og støtte til overgang til fornybar energi
 • vil bygge byer som sikrer innbyggernes behov fremfor biltrafikkens
 • vil arbeide for en mer kompakt urban bosetting, samtidig som overbelastningen i storbyene reduseres. Områder med mange arbeidsplasser og bykjerner fortettes
 • ønsker feministisk byplanlegging, der blant annet universell utforming blir en konsekvens
 • vil fremme omleggingen til 10-minutters byer, der folk har gangavstand til det man trenger i hverdagen
 • vil sikre at lønnsforskjeller ikke skal virke inn på tilgang til å sykle eller gå til arbeidsplassen, for eksempel ved at lavere lønnede må bo langt utenfor bykjernen
 • vil arbeide for utviklingen av et bredere botilbud for å forhindre at entreprenørinitierte prosjekter dominerer bylandskapet
 • vil støtte etableringen av alternative og eksperimentelle boformer, for eksempel kollektive og økologiske
 • ønsker å gå inn for løsninger med private avtaler for å motvirke forfall i tomme bygninger
 • går inn for miljømessige tiltak slik som grønne tak, byhager i forskjellige former samt muligheter til å drive lokal matproduksjon i byene
 • vil arbeide for betydelig høyere karbonavgifter innen alle relevante sektorer
 • vil arbeide for at alle offentlige virksomheter vil fase ut sine eierskap i fossilenergi undersøke gjennomførbarheten og effekten av et system for individuelle utslippskvoter og global skatt for klimagassutslipp
 • vil arbeide for at Norge bygger opp en omfattende nasjonal klimastrategi overfor de gruppene i samfunnet som står i fare for å bli hardest rammet av klimaendringene
 • vil at plan- og bygningsloven skal gjennomgås slik at den støtter en klimavennlig byutvikling
 • vil sikre bevaringen av eksisterende kulturminner
 • vil arbeide for en giftfri hverdag arbeide for gjenvinning og resirkulering av eksisterende metaller og mineraler
 • vil arbeide for et strengere kjemikalieregelverk arbeide for et forbud mot bisfenol A, azofargestoffer, skadelige bromerte flammehemmere og hormonforstyrrende stoffer i produkter
 • vil arbeide for å få selskaper til å ta et større ansvar når det gjelder bruk av kjemikalier
 • vil arbeide for en overhaling av reglene om tilgang til miljøinformasjon
 • vil arbeide for at dyr skal få rettigheter som individer vil arbeide for at dyrs rettssikkerhet styrkes
 • vil opprette dyrepoliti i hele landet vil styrke håndheving av forbudene mot dyre- og faunakriminalitet
 • ønsker å fremme et landbruk der dyrevelferden styrkes
 • vil avvikle pelsdyrindustrien
 • vil forby bruk av dyr i sirkus
 • vil sikre at alle byer har døgnåpen dyrlegevakt
 • vil jobbe for en feministisk økonomi som sikrer at mat ikke får en for høy pris
 • vil arbeide for en stor reduksjon i husdyrproduksjonen
 • ønsker å forby former for husdyravl som skader dyrene
 • vil vurdere høyere kjøttpriser, og en eventuell klimaavgift på kjøtt
 • ønsker innføring av avgift på utslipp av klimagasser fra mat
 • vil arbeide for at offentlige anskaffelser blir brukt som et verktøy for å prioritere kjøp av bærekraftig, lokalt og etisk dyrket mat
 • vil at en strategi skal utvikles i samarbeid med sivilsamfunnet for å fremme lokale matsystemer og støtte bærekraftige matprodusenter
 • vil arbeide for å redusere matsvinn, både produksjonssvinn i landbruket og matavfall i næringsmiddelindustrien
Utenrikspolitikk, fred og konfliktløsning

Feministisk initiativ

 • skal føre en utenrikspolitikk basert på ikkevoldelige strategier og konfliktløsningsmetoder
 • vil aktivt bygge ned fiendebilder av andre land og folk
 • skal jobbe for at Stortinget får en Utenriks- og fredskomite og en Miljø- og sikkerhetskomite
 • vil få slutt på våpeneksport og avvikle våpenproduksjonen
 • går inn for å ha minst 50 % kvinner i representative roller i norske delegasjoner til utlandet
 • vil bidra til å innføre de universelle menneskerettighetene globalt
 • vil gjøre Norge til en pådriver for å utvikle det internasjonale menneskerettighetsapparat slik at det også inkluderer bedrifters ansvar for å respektere og ivareta menneskerettigheter
 • vil fremme det internasjonale arbeidet for å fremme like rettigheter og likebehandling for LHBTQIA+ personer
 • vil styrke FNs arbeid for kvinners rettigheter
 • vil styrke FNs menneskerettighetssystem ved å kreve at Norge ratifiserer alle tilleggsprotokoller som gir individer klagerett
 • skal jobbe for at Norge tar initiativ til et internasjonalt forbud mot dødsstraff
 • vil lage gode retningslinjer og hjelpemidler for å øke bevisstheten om kvinners rettigheter, samt ha fokus på fattigdomsbekjempelse og finansiering for bærekraftig utvikling
 • vil synliggjøre militarismens patriarkalske strukturer, voldskultur og legitimering av seksualisert vold
 • vil ha en fredspolitikk som ser utøvelse av mellommenneskelig og internasjonal vold i sammenheng
 • vil ha en fredspolitikk som motvirker årsakene til væpnede konflikter og terror, som fattigdom, ujevn fordeling av ressurser, undertrykkelse, mangel på likestilling og marginalisering
 • vil ha en fredspolitikk som skaper en bærekraftig fred og bidrar til velfungerende demokrati etter krig og konflikt
 • vil ha en fredspolitikk som virkelig bruker kvinners potensial i konfliktløsning
 • vil ha en fredspolitikk som vender seg bort fra den tradisjonelle sikkerhetspolitikken som er basert på bruk av militære maktmiddel, vold og dominans
 • vil ha en fredspolitikk som prioriterer sosial opprustning framfor militær opprustning
 • vil lansere en utenriks- og sikkerhetspolitikk som prioriterer kvinners behov, rettigheter og deltagelse
 • vil ikke at Norge deltar militært i eskalerende konflikter eller land vi ikke er i krig med
 • vil at Norges skarpe operasjoner i fredsbevarende styrker opphører
 • vil støtte FNs fredsbevarende styrker og prioritere avvæpning av stridende i operasjonene
 • skal jobbe for å inkludere klima/miljøforurensninger fra internasjonale militære operasjoner i det offentlige miljøregnskapet
 • vil jobbe for at nedrustningsprosesser som skjer etter væpnede konflikter inkluderer lokale kvinneorganisasjoner
 • vil påse at førstegangstjenesten ikke driver militær krigspropaganda til barn og unge legge om førstegangstjenesten, til blant annet å mobilisere til miljøvern og beredskap
 • har en tydelig holdning til at Israel om at de må ivareta sitt mandat til å utvikle Palestina til beste for palestinerne
 • vil utvikle samarbeid med Palestina, Vest-Sahara, Kurdistan og Vest-Papua, og støtte kampen for selvstyre og demokratiske rettigheter i disse områdene
 • opprette et fredsdepartement. Fred trenger en minister, en plan, budsjett og fagkompetanse for å lykkes
 • jobbe for en global sikkerhetspolitikk som har fokus på menneskes sikkerhet
 • vil arbeide for å utvide det globale sikkerhetskonsept slik at også strukturell vold mot kvinner inkluderes
 • vil arbeide for at konfliktforebygging og sivil krisehåndtering gis prioritet og får tilstrekkelige ressurser
 • vil gi opplæring i fredelig konfliktløsning, likestilling og likeverd lage gode retningslinjer og hjelpemidler for å øke bevisstheten om kvinners rettigheter, samt sette fokus på fattigdomsbekjempelse og finansiering for bærekraftig utvikling
 • vil arbeide for at Norge ikke skal inngå militære avtaler med land som bryter folkeretten og menneskerettighetene, og at slike løpende kontrakter avsluttes
 • vil jobbe for at Norge ikke er engasjert i kommersielle militære aktiviteter eller leier ut norsk jord eller luftrom for andre lands militære øvelser
 • vil arbeide for å sikre at lokale, regionale og internasjonale kvinnerettighetsorganisasjoner, LHBTQIA+ organisasjoner og antirasistiske organisasjoner alltid er med og forebygge og løse konflikter samt deltar i fredsbygging. Disse bør konsulteres av internasjonale fredsmeklere og sikkerhetsaktører
 • vil arbeide for kvinners meningsfulle deltakelse i forhandlinger om våpenhvile og fredsavtaler
 • vil arbeide at straffefrihet for konfliktrelatert kjønnsbasert og seksualisert vold tas ut som forhandlingskort i fredsprosesser
 • vil jobbe for at kvinners menneskerettigheter i postkonflikt blir styrket
 • vil jobbe for at systematisk og institusjonalisert bruk av voldtekt i krig skal anerkjennes som like alvorlig som for eksempel biologisk og kjemisk krigføring
 • vil arbeide for å synliggjøre sammenhengen mellom kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp og deres evne til å fungere som politiske aktører
 • vil arbeide for å sikre at ofre for konfliktrelatert voldtekt får status som flyktninger på samme måte som folk som blir forfulgt for sin tro, politisk oppfatning eller seksuell legning
 • vil arbeide for at Norge i forbindelse med internasjonale operasjoner skal tilby hjelp og støtte til voldtatte kvinner
 • vil arbeide for at Norge tar en aktiv rolle i å jobbe for et forbud mot atomvåpen og at Norge er en aktiv stemme for den globale nedrustningen
 • vil legge om Forsvaret til å ha sivile oppgaver i fredstid. Det legges opp til å ha skandinavisk samarbeid om felles militær sikkerhetspolitikk
 • vil arbeide for at Norge melder seg ut av NATO
 • vil jobbe for at Statens pensjonsfond utland (SPU), “oljefondet”, må være underlagt strengere etiske retningslinjer som tar hensyn til arbeidsvilkår, menneskerettigheter, kvinners rettigheter, miljø, helse og sikkerhet
 • skal arbeide for å sikre at internasjonal handel utvikler seg til en rettferdig handel, noe den nyliberale “frie” handelen ikke står for. Multinasjonale selskapers ambisjoner om markedsdominans må motvirkes
 • vil jobbe for at verdens handelsorganisasjon (WTO), bilaterale handelsavtaler og andre internasjonale handelsavtaler ikke skal ha prioritet over internasjonale miljøavtaler som har blitt forhandlet frem innenfor FN-systemet
 • vil jobbe for at Norge tar initiativ for å styrke ILOs arbeid for å fremme og iverksette internasjonale arbeidsstandarder og arbeidstakerrettigheter i tråd med ILOs konvensjoner
 • vil jobbe for at Norge markerer tydelig avstand fra, og ikke inngår handelsavtaler med land hvor folkeretten og menneskerettigheter ikke respekteres
 • vil jobbe for at Vinmonopolet i alle sine innkjøp tar hensyn til produsentenes arbeidsvilkår og miljøstandarder
 • vil jobbe for å reforhandle internasjonale avtaler om patentrettigheter på legemidler, slik at det blir mulig for alle land å produsere billige kopier av livsviktige medisiner
 • vil jobbe for å innføre Tobinskatt på internasjonale valutatransaksjoner
 • vil jobbe for å avskaffe skatteparadiser vil sikre at SPU sine investeringer følger strenge etiske retningslinjer
 • vil trappe opp bistanden til 2 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI)
 • vil at minst 15% av all norsk bistand skal ha kvinner og likestilling som hovedmål
 • vil at 90 % av all norsk bistand skal ha kvinner og likestilling enten som hovedmål eller som et av delmålene
 • vil jobbe for å styrke arbeidet for kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter
 • vil styrke norsk bistand til å bekjempe vold mot kvinner, trafficking, prostitusjon og skadelige tradisjonelle praksiser
 • vil opprette et eget fond for å støtte kvinneorganisasjoner i Sør
 • vil sette utviklingspolitiske hensyn over snevre nasjonale interesser i fordelingen av bistandsmidler
 • vil styrke fokuset på kvinners rettigheter i humanitære operasjoner
Partiprogram - full versjon
Partiprogram - kortversjon